Welcome to Primăria Comunei Țigănași, județul Iași   Click to listen highlighted text! Welcome to Primăria Comunei Țigănași, județul Iași

Hotarari consiliu anul 2019

Hotararea privind-Aprobare rectificare Buget local al comunei Țigănași aferent anului 2019

Hotararea privind-Aprobare modificare Contract de delegare a gestiunii serviciilor publice nr.48 din 2009, prin Act Adițional nr.33

Hotararea privind-Aprobare valoare de cofinanțare proiect Modernizare drumuri sătești

Hotararea privind-Aprobare actualizare indicatori tehnico-economici proiect Modernizare drumuri satesti

Hotararea privind-Aprobarea Programului Sărbătorilor de iarnă organizate de Primaria Tiganasi

Hotararea privind-Alegerea președintelui de ședință pentru perioada ianuarie-martie 2020

Hotararea privind-Aprobare rectificare buget local

Hotararea privind- Aprobare garantare imprumut

Hotararea privind- Aprobare necesitate si oportunitate achizitie teren in sat Mihail Kogalniceanu

Hotararea privind- Aprobare transmitere contract concesiune nr.30 din 2013

Hotararea privind- Aprobare transmitere contract concesiune nr.2259 din 2002

Hotararea privind- Aprobare asigurare suport IT implementare Monitor Oficial Local

Hotararea privind- Aprobare cadru legal realizari lucrari tehnico-edilitare

Hotararea privind-Aprobare darea în folosință centrală

Hotararea privind- Aprobare dezmembrare imobil sat Stejarii

Hotararea privind- Aprobare modificare Regulament Consiliu Local

Hotararea privind- Aprobare transfer sume catre ADI Comun Gaz N-E Iasi

Hotararea privind-Aprobare rectificare buget local

Hotararea privind- Aprobare indicatori tehnico-economici ai inveatiiei EXTINDERE RETEA CANALIZARE APE UZATE MENAJERE IN LOCALITATEA TIGANASI

Hotararea privind- Aprobare rectificarea bugetului local

Hotararea privind- Alegere presedinte sedinta perioada octombrie-decembrie

Hotararea privind- Validare Dispozitia nr.264 din 09.09.2019 pentru rectificarea bugetului

Hotararea privind- Aprobarea concesionarii unor loturi de teren in incinta Targ-Obor Carniceni

Hotararea privind- Concesionarea loturi pentru edificarea de locuinte

Hotararea privind- Actualizarea nomenclatorului stradal

Hotararea privind- Vanzarea unui lot de teren concesionat pe care a fost edificata o constructie tip locuinta

Hotararea privind- Transmitere cu titlu gratuit a drepturilor si obligatiilor catre SC ApaVital SA pentru obiectivul EXTINDERE RETEA ALIMENTARE CU APA

Hotararea privind- Indreptare eroare material din HCL nr.29 din 2018

Hotararea privind- Acordare mandat special reprezentant UAT exprimare vot AGA ADIS

Hotararea privind Aprobare modificare Structura Organizatorica si stat de functii

Hotararea privind- Acordare mandat reprezentant UAT exprimare vot AGA ARSACIS

Hotararea privind- Aprobare modificare Statut si Act constitutiv ARSACIS

Hotararea privind- Desemnare reprezentanti ai Consiliului Local in cadrul Consiliului de administratie a Scolii Costache Antoniu

Hotararea privind- Aprobarea modificarii Structurii Organizatorice și a Statului de funcții

Hotararea privind- Aprobare predare amplasamente catre C.N.I. in cadrul investitiei Reabilitare Infrastructura Rutiera afectata de viituri

Hotararea privind- Aprobare indicatori tehnico-economici ai obiectivului Reabilitare Infrastructura Rutiera afectata de viituri

Hotararea privind- Aprobare rectificare buget

Hotararea privind- Validare Dispozitia nr.232 din 2019, pentru rectificarea bugetului local

Hotararea privind- Aprobare rectificare buget local

Hotararea privind- Aprobare documentatie pentru concesionare prin licitatie publica a unui lot de teren

Hotararea privind- Aprobare necesitate si oportunitate infiintare sociatate privind serviciile publice oferite cetatenilor

Hotararea privind- Luare act Lucrarea intitulata Monografia comunei Tiganasi

Hotararea privind- Aprobare actualizare PUG

Hotararea privind- Aprobarea programului manifestarilor ocazionate cu ziua comunei

Hotararea privind- Aprobare rectificarea bugetului comunei Țigănași

Hotararea privind- Aprobare contractare imprumut

Hotararea privind- Însusirea unor rapoarte evaluare imobile

Hotararea privind- Prezentare Raport si Decizie Curte Conturi

Hotararea privind- Aprobare cont executie bugetara la 30 iunie 2019

Hotararea privind- Aprobare rectificare buget local aferent anului 2019

Hotararea privind-  Alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea privind -Aprobare Regulament de salubritate

Hotararea privind- Însusirea Indicatorilor tehnico-economici iluminat stradal

Hotararea privind- Asumarea protocolului de colaborare

Hotararea privind- Acualizarea Domeniului Privat al comunei Tiganasi

Hotararea privind- Aprobare transfer fonduri catre Asociatia Sf Spriridon

Hotararea privind- Aprobare completare HCL nr.13 din anul 2019, pentru stabilirea salariilor de baza

Hotararea privind- Aprobare noilor indicatori tehnico-economici Parc Cârniceni

Hotararea privind- Aprobare modificare contract delegare prin Act aditional nr.30

Hotararea privind- Aprobare modificare contract delegare prin Act aditional nr.31

Hotararea privind- Aprobare Rapoarte activitate membrii Consiliul Local Tiganasi

Hotararea privind- Aprobare Raport activitate Primar anul 2018

Hotărârea privind- Aprobare vânzare teren către Văsâi Anca

Hotărârea privind- Aprobare vânzare teren către Stafie Ionel

Hotărârea privind- Aprobare vânzate teren către Luca Ciprian

Hotărârea privind- Atestare apartenenta loturi teren Domeniul Privat

Hotararea privind- Aprobarea noilor indicatori tehnico-economic Camin Cultural

Hotararea privind- Aprobare Plan anual al achizitiilor publice

Hotararea privind- Aprobare modificare Organigrama, Metodologie de organizare si funcționare a Centrului de zi

Hotararea privind- Aprobare constituire echipa mobila in cazurile de violenta domestica

Hotararea privind- Aprobare Buget local aferent anului 2019

Hotararea privind- Aprobare incheiere act aditional contract lucrari Camin Cultural

Hotararea privind- Aprobare oportunitate si necesitate realizare Sistem monitorizare video la nivelul comunei

Hotararea privind- Aprobare oportunitate si necesitate Modernizare drumuri satesti

Hotararea privind- Aprobare oportunitate si necesitate Finalizare modernizare iluminat stradal

Hotararea privind- Aprobare executie bugetara la 31.03.2019

Hotararea privind- Aprobare nivel taxe si impozite locale aplicabile in anul 2020

Hotararea privind- Aprobare raport activitate Aparat specialitate

Hotararea privind- Regulament acordare a titlului de  CETATEAN DE ONOARE

Hotararea privind- Aprobare incheiere contract depozitare deseuri

Hotararea privind- Alegere presedinte sedinta perioada aprilie 2019 iunie 2019

Hotararea privind- Reziliere contract inchiriere pasune

Hotararea privind- Desemnare membrii comisie verificare exploatare pasuni

Hotararea privind- Actualizare Domeniul Public

Hotararea privind- Aprobare vanzare loturi de teren

Hotărârea privind- Aprobare documentație pentru concesionare loturi de teren destinate construirii de locuințe

Hotararea privind- Aprobare Plan de ocupare functii publice anul 2019

Hotararea privind- Aprobare implementarea ,,Prpgramului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023”, in comuna Tiganasi, judetul Iasi

Hotararea privind- Aprobare elemente privind transportul public judetean de persoane prin curse regulate la nivelul comunei Tiganasi

Hotararea privind-Insusirea unui numar de 10(zece), rapoarte de evaluare pentru suprafete de teren apartinand Domeniului Privat al comunei Tiganasi

Hotararea privind-Aprobare cont anual de executie a exercitiului bugetar pentru anul 2018

Hotararea privind-Aprobare inchiriere prin atribuire directa a suprafetei disponibile de pasune ce se regaseste in Domeniul Privat al comunei Tiganasi

Hotararea privind-Aprobare acordare drept de uz si servitute

Hotararea privind-Aprobare valoare cofinantare investitie Modernizarea, renovarea si dotarea caminului cultural din localitatea Tiganasi

Hotararea privind-Aprobare noilor indicatori tehnico economici ai investitie Modernizarea, renovarea si dotarea caminului cultural din localitatea Tiganasi

Hotararea privind-Aprobarea valorii de cofinantare ai investitie Construire cabinete medicale, farmacie, locuinta de serviciu, imprejmuire si racord la utilitati in sat M Kogalniceanu

Hotararea privind-Aprobarea noilor indicatori tehnico economici ai investitie Construire cabinete medicale, farmacie, locuinta de serviciu, imprejmuire si racord la utilitati in sat M Kogalniceanu

Hotararea privind- Aprobarea retelei de scolarizare anul scolar 2019-2020

Hotararea privind- Stabilirea cuantumului muncilor ocazionale

Hotararea privind- Aprobare rezultate inventariere generala patrimoniu

Hotararea privind- Aprobare salarii de baza si Stat de personal la data de 01.01.2019

Hotararea privind- Aprobare Plan de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2019

Hotararea privind- Aprobare Planului anual de lucrari pentru persoanele care presteaza munca in folosul comunitatii ca obligatie stabilita de instanta de judecata

Hotararea privind- Aprobare actualizare lista bunuri Domeniul Privat comuna Tiganasi

Hotararea privind-  Aprobare Programului Anual al Achizitiilor publice pentru anul 2018-forma finala

Hotararea privind- Aprobare actualizate listă bunuri Domeniul Public al comunei Tiganasi

Hotararea privind -Aprobare indexare impozite si taxe locale pe baza ratei inflatiei prentru anul 2019

Hotararea privind-  Aprobare valoare cofinantare investitie ,,Bloc locuinte sociale”

Hotararea privind-  Aprobare indicatori tehnico-economici investitie ,,Bloc locuinte sociale”

Hotararea privind- Aprobare valoare cofinantare proiect ,,Construire cabinete medicale, farmacie, locuinta de serviciu in sat Mihail Kogalniceanu,,

Hotararea privind- Aprobare indicatori economici proiect ,,Construire cabinete medicale, farmacie, locuinta de serviciu in sat Mihail Kogalniceanu,,

Hotararea privind- Aprobare valoare cofinantare proiect ,,Modernizare drumuri satesti in comuna Tiganasi, judetul Iasi,,

Hotararea privind- Aprobare actualizare indicatori tehnico-economici proiect ,,Modernizare drumuri satesti in comuna Tiganasi, judetul Iasi,,

Sari la conținut Click to listen highlighted text!