Hotarari consiliu anul 2019

Hotararea nr.59 Aprobare completare HCL nr.13 din anul 2019, pentru stabilirea salariilor de baza

Hotararea nr.58 Aprobare noilor indicatori tehnico-economici Parc Cârniceni

Hotararea nr.57 Aprobare modificare contract delegare prin Act aditional nr.30

Hotararea nr.56 Aprobare modificare contract delegare prin Act aditional nr.31

Hotararea nr.55 Aprobare Rapoarte activitate membrii Consiliul Local Tiganasi

Hotararea nr.54 Aprobare Raport activitate Primar anul 2018

Hotărârea nr.53 Avprobare vânzare teren către Văsâi Anca

Hotărârea nr.52 Aprobare vânzare teren către Stafie Ionel

Hotărârea nr.51 Aprobare vânzate teren către Luca Ciprian

Hotărârea nr.50 Atestare apartenenta loturi teren Domeniul Privat

Hotararea nr.48 Aprobarea noilor indicatori tehnico-economic Camin Cultural

Hotararea nr.47 Aprobare Plan anual al achizitiilor publice

Hotararea nr.46 Aprobare modificare Organigrama, Metodologie de organizare si funcționare a Centrului de zi

Hotararea nr.45 Aprobare constituire echipa mobila in cazurile de violenta domestica

Hotararea nr.44 Aprobare Buget local aferent anului 2019

Hotararea nr.43 Aprobare incheiere act aditional contract lucrari Camin Cultural

Hotararea nr.42 Aprobare oportunitate si necesitate realizare Sistem monitorizare video la nivelul comunei

Hotararea nr.41 Aprobare oportunitate si necesitate Modernizare drumuri satesti

Hotararea nr.40 Aprobare oportunitate si necesitate Finalizare modernizare iluminat stradal

Hotararea nr.39 Aprobare executie bugetara la 31.03.2019

Hotararea nr.38 Aprobare nivel taxe si impozite locale aplicabile in anul 2020

Hotararea nr.37 Aprobare raport activitate Aparat specialitate

Hotararea nr.35 Regulament acordare a titlului de  CETATEAN DE ONOARE

Hotararea nr.34 Aprobare incheiere contract depozitare deseuri

Hotararea nr.33 Alegere presedinte sedinta perioada aprilie 2019 iunie 2019

Hotararea nr.32 Reziliere contract inchiriere pasune

Hotararea nr.31 Desemnare membrii comisie verificare exploatare pasuni

Hotararea nr.30 Actualizare Domeniul Public

Hotararea nr.29 Aprobare vanzare loturi de teren

Hotărârea nr.28 Aprobare documentație pentru concesionare loturi de teren destinate construirii de locuințe

Hotararea nr.27 Aprobare Plan de ocupare functii publice anul 2019

Hotararea nr.26 Aprobare implementarea ,,Prpgramului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023”, in comuna Tiganasi, judetul Iasi

Hotararea nr.25 Aprobare elemente privind transportul public judetean de persoane prin curse regulate la nivelul comunei Tiganasi

Hotararea nr.24 Insusirea unui numar de 10(zece), rapoarte de evaluare pentru suprafete de teren apartinand Domeniului Privat al comunei Tiganasi

Hotararea nr.23 Aprobare cont anual de executie a exercitiului bugetar pentru anul 2018

Hotararea nr.22 Aprobare inchiriere prin atribuire directa a suprafetei disponibile de pasune ce se regaseste in Domeniul Privat al comunei Tiganasi

Hotararea nr.21 Aprobare acordare drept de uz si servitute

Hotararea nr.20 Aprobare valoare cofinantare investitie Modernizarea, renovarea si dotarea caminului cultural din localitatea Tiganasi

Hotararea nr.19 Aprobare noilor indicatori tehnico economici ai investitie Modernizarea, renovarea si dotarea caminului cultural din localitatea Tiganasi

Hotararea nr.18 Aprobarea valorii de cofinantare ai investitie Construire cabinete medicale, farmacie, locuinta de serviciu, imprejmuire si racord la utilitati in sat M Kogalniceanu

Hotararea nr.17 Aprobarea noilor indicatori tehnico economici ai investitie Construire cabinete medicale, farmacie, locuinta de serviciu, imprejmuire si racord la utilitati in sat M Kogalniceanu

Hotararea nr.16 Aprobarea retelei de scolarizare anul scolar 2019-2020

Hotararea nr.15 Stabilirea cuantumului muncilor ocazionale

Hotararea nr.14 Aprobare rezultate inventariere generala patrimoniu

Hotararea nr.13 Aprobare salarii de baza si Stat de personal la data de 01.01.2019

Hotararea nr.12 Aprobare Plan de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2019

Hotararea nr.11 Aprobare Planului anual de lucrari pentru persoanele care presteaza munca in folosul comunitatii ca obligatie stabilita de instanta de judecata

Hotararea nr.10 Aprobare actualizare lista bunuri Domeniul Privat comuna Tiganasi

Hotararea nr.09 Aprobare Programului Anual al Achizitiilor publice pentru anul 2018-forma finala

Hotararea nr.08 Aprobare actualizate listă bunuri Domeniul Public al comunei Tiganasi

Hotararea nr.07 Aprobare indexare impozite si taxe locale pe baza ratei inflatiei prentru anul 2019

Hotararea nr.06 Aprobare valoare cofinantare investitie ,,Bloc locuinte sociale”

Hotararea nr.05 Aprobare indicatori tehnico-economici investitie ,,Bloc locuinte sociale”

Hotararea nr.04 Aprobare valoare cofinantare proiect ,,Construire cabinete medicale, farmacie, locuinta de serviciu in sat Mihail Kogalniceanu,,

Hotararea nr.03 Aprobare indicatori economici proiect ,,Construire cabinete medicale, farmacie, locuinta de serviciu in sat Mihail Kogalniceanu,,

Hotararea nr.02 Aprobare valoare cofinantare proiect ,,Modernizare drumuri satesti in comuna Tiganasi, judetul Iasi,,

Hotararea nr.01 Aprobare actualizare indicatori tehnico-economici proiect ,,Modernizare drumuri satesti in comuna Tiganasi, judetul Iasi,,