Solicitarea informațiilor de interes public

Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001

Persoana responsabilă cu aplicarea Legii nr. 52/2003 și a Legii 544/2001: Anghil  Ana-Maria
Telefon: 0756 122 313


Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001

Cerere tip – Liber acces la informatii


Modalitatea de contestare a deciziei și formulare pentru reclamații administrative

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 2 a) şi 2 b) ale Normelor metodologice.

În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în legea 544/2001, aceasta poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice.
Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art.7.

Reclamatie administrativa – depasire termen legal

Reclamatie administrativa – raspuns negativ


Lista cu documentele de interes public

Lista cuprinzand documentele de interes public


Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001

Raport de evaluare Legea 544 2019

Raport evaluare Legea 544/2001 in anul 2018

Raport de evaluare a implementarii Legii 544 din 2001 in anul 2017

Raport de evaluare Legea 544/2001 in anul 2016